logo

Stávající opatření jsou prodloužena od 15. února minimálně do 26. února, výuka tedy probíhá stále pouze DISTANČNĚ a není povolen ani praktický výcvik. Sledujte nadále webové stránky školy.

Přihlášky ke studiu na ISŠ je možno odevzdat do 1. března 2021 v pracovních dnech pondělí – pátek v době od 7.00 – 15.00 hodin v kanceláři školy nebo je vhodit do schránky umístěné u vchodu do budovy. Přijímáme též přihlášky zaslané poštou. Veškeré informace sdělí na telefonním čísle 731 476 811 PhDr. Cafourková nebo na telefonním čísle 603 263 791 Mgr. Růžičková, výchovná poradkyně. Na přihlášce je nutno uvést mimo jiné:

  • potvrzení ze ZŠ (známky a razítko ZŠ)
  • kontakt na zákonného zástupce (telefon, e-mail)

V případě, že nebudou maturitní obory naplněny podle schválené kapacity, rozhodne ředitel školy o nekonání přijímací zkoušky a toto rozhodnutí bude žadatelům neprodleně oznámeno.

Pokud máte zájem o studium na naší škole, na všechny vaše dotazy vám odpoví statutární zástupkyně ředitele PhDr. Marie Cafourková na telefonním čísle +420 731 476 811.

Zde se můžete seznámit s termíny maturitních zkoušek JARO 2021 a s termíny závěrečných zkoušek učebních oborů.

V rámci školské prevence rizikového chování během druhé vlny epidemie covid–19 jsme se účastnili dotazníkového šetření, ve kterém můžete porovnat sběr vyhodnocených dat, které se týkají několika ukazatelů. Například komunikace rodičů se školou, užití typů distančního prostředí k výuce, význam distančního prostředí v rámci prevence a podobně. Výsledky jsou zajímavé pro pedagogy i rodiče. Dotazník je k nahlédnutí v uvedeném odkazu: https://www.kr-stredocesky.cz/documents.

Zde se můžete prostřednictvím letáku seznámit s činností veřejného ochránce práv – ombudsmana.

Zde se můžete seznámit s dokumenty: STANOVENÍ OBSAHU A ROZSAHU PROFILOVÝCH ZKOUŠEK Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A CIZÍHO JAZYKA a STANOVENÍ KRITÉRIÍ HODNOCENÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A CIZÍHO JAZYKA.

Zde si můžete přečíst seznam maturitních témat z anglického jazyka pro cestovní ruch školní rok 2020/2021.

Podle dalších opatření vlády se zakazuje od středy 14. října i osobní účast žáků na praktické přípravě. Úkoly jim budou zadávány příslušnými učiteli odborného výcviku prostřednictvím MS Teams.

Vláda omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. provoz středních škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Distanční výuka nadále pokračuje na platformě MS Teams.

Důležité upozornění: Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje je od pondělí 5. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve školách s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy, viz Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, bod 2. Od 5. října 2020 je tedy pro žáky školy povinná distanční výuka. Distanční výuka bude probíhat na platformě MS Teams v souladu s rozvrhy předmětů v jednotlivých dnech. Domov mládeže i školní jídelna zůstávají v provozu i po 5. říjnu.

Zde si můžete prohlédnout Seznam maturitní četby pro třídy 4CR a 2N ve školním roce 2020/2021.

Zde si můžete stáhnout v případě potřeby čestné prohlášení o neexistenci příznaků virové choroby. Připomínáme, že další potřebné dokumenty, např. žádost o uvolnění z vyučování, školní řád apod. si můžete stáhnout v záložce Dokumenty ke stažení.

Zde si můžete přečíst rozhodnutí ředitele ISŠ, kterým se nařizuje nošení roušek ve všech prostorách budovy školy, včetně tříd, domova mládeže, dílen a jídelny. Doufáme, že toto opatření přispěje k ochraně zdraví nás všech.

Také v tomto školním roce bychom chtěli uskutečnit cyklistický a turistický kurz na Šumavě, a to v termínu 20. – 25. září. Více informací u pana učitele Kupky.

V záložce Informace k maturitám najdete informace k termínu MZ Podzim 2020.

V záložce Závěrečné zkoušky najdete informace k závěrečným zkouškám v termínu Podzim 2020.

V souvislosti s koronavirem sledujte prosím stránky ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví.

Naši kominíci jsou první v republice! Josef Koudelka a Patrik Panoch zvítězili v IX. ročníku mistrovství ČR v oboru kominík. Třídenní soutěž s mezinárodní účastí je součástí Stavebního veletrhu Brno a je zařazena do přehlídky Zlaté české ručičky. Velké poděkování patří také jejich učiteli odborného výcviku Ing. Josefu Melčovi.

ISŠ Rakovník spolu s Domovem mládeže umožňuje žákům školy i žákům ubytovaným v Domově mládeže návštěvu rakovnického Aquaparku zdarma každé úterý od 19.45 do 20.45 hodin.

V záložce Informace k maturitám jsou vyvěšeny obsahy profilových maturitních zkoušek pro obory Cestovní ruch i Podnikání a nabídky nepovinných maturitních zkoušek pro tyto obory.

Integrovaná střední škola Rakovník přijme učitele či učitelku matematiky v kombinaci s výpočetní technikou, fyzikou nebo chemií. Více informací u zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování PhDr. Marie Cafourkové.

Pravé italské recepty získané na stáži v Itálii doplněné spoustou obrázků si můžete prohlédnout v této ITALSKÉ KUCHAŘCE.

O workshopu navazujícím na stáž našich studentů a učitelů v Itálii se můžete dočíst v záložce Erasmus+. Zde najdete slíbené recepty.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník