logo

Připomínáme, že MŠMT sjednotilo termín ukončení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ve všech oborech středního vzdělávání na nejdříve 19. května 2021, viz tento dokument. Datum, které obdrželi uchazeči v dopise, se tedy posouvá z 22. dubna 2021 na nyní určené 19. května 2021.

V záložce Informace k maturitám najdete informace k ústním maturitním zkouškám a organizaci závěru školního roku. Zde si můžete přečíst rozhodnutí ředitele školy o náhradním termínu praktické maturitní zkoušky.

Týden od 10. května je týden lichý, praktická a odborná příprava se týká žáků tříd 3A, 2B a 1A. Připomínáme, že v následujícím sudém týdnu bude probíhat praktická a odborná příprava žáků tříd 3B, 2A a 1B. Žáci a studenti účastnící se vzdělávání mají právo ubytovat se v Domově mládeže (pokud jsou samozřejmě za normálních okolností ubytováni) a stravovat se ve školní jídelně. Účast je podmíněna testováním žáků i zaměstnanců podle platněho mimořádného opatření dvakrát týdně. Test si nemusí dělat ten, kdo prokáže, že od prodělání onemocnění covid–19 neuplynulo 90 dní (SMS z nemocnice, hygieny o potvrzené pozitivitě), dále ten, kdo má potvrzení o negativním PCR testu, které není starší 7 dní, a také ten, kdo je úplně očkován a od 2. dávky uplynulo minimálně 14 dní. Kromě praktické výuky nadále mohou probíhat konzultace v počtu šesti žáků (končící žáci a žáci ohrožení neprospěchem), i zde je povinné testování. U ostatních tříd pokračuje distanční výuka.

Na základě Opatření obecné povahy č. j. MŠMT – 43073\2020–3 ze dne 5. 1. 2021 podle výroku IVb) rozhodl ředitel školy o nekonání přijímacích zkoušek. Uchazeči budou přijati na základě podané přihlášky. Seznamy žáků přijatých ke studiu v maturitních i učebních oborech budou zveřejněny 19. května. Tyto seznamy budou vyvěšeny na stránkách školy a na budově školy. Pořadí bude určeno podle studijních průměrů uvedených na přihláškách.

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 10. března 2021 došlo ke změnám termínů maturitních zkoušek v období JARO 21. Zůstávají povinné didaktické testy z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky. Jejich termíny se přesouvají na období 24. –26. května 2021. Zde si můžete přečíst rozhodnutí ředitele školy. Vysvědčení 4CR a 2N bude vydáno nejpozději 21. května. Více v záložce Informace k maturitám.

Pokud máte zájem o studium na naší škole, na všechny vaše dotazy vám odpoví statutární zástupkyně ředitele PhDr. Marie Cafourková na telefonním čísle +420 731 476 811.

Zde se můžete seznámit s pravidly konzultací při přípravě k závěrečným zkouškám a zde jsou termíny závěrečných zkoušek učebních oborů.

V záložkách Informace k maturitám a Závěrečné zkoušky si můžete přečíst informace o složení maturitních a zkušebních komisí.

V rámci školské prevence rizikového chování během druhé vlny epidemie covid–19 jsme se účastnili dotazníkového šetření, ve kterém můžete porovnat sběr vyhodnocených dat, které se týkají několika ukazatelů. Například komunikace rodičů se školou, užití typů distančního prostředí k výuce, význam distančního prostředí v rámci prevence a podobně. Výsledky jsou zajímavé pro pedagogy i rodiče. Dotazník je k nahlédnutí v uvedeném odkazu: https://www.kr-stredocesky.cz/documents.

Zde se můžete prostřednictvím letáku seznámit s činností veřejného ochránce práv – ombudsmana.

Zde se můžete seznámit s dokumenty: STANOVENÍ OBSAHU A ROZSAHU PROFILOVÝCH ZKOUŠEK Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A CIZÍHO JAZYKA a STANOVENÍ KRITÉRIÍ HODNOCENÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A CIZÍHO JAZYKA.

Zde si můžete přečíst seznam maturitních témat z anglického jazyka pro cestovní ruch školní rok 2020/2021.

Podle dalších opatření vlády se zakazuje od středy 14. října i osobní účast žáků na praktické přípravě. Úkoly jim budou zadávány příslušnými učiteli odborného výcviku prostřednictvím MS Teams.

Vláda omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. provoz středních škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Distanční výuka nadále pokračuje na platformě MS Teams.

Důležité upozornění: Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje je od pondělí 5. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve školách s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy, viz Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, bod 2. Od 5. října 2020 je tedy pro žáky školy povinná distanční výuka. Distanční výuka bude probíhat na platformě MS Teams v souladu s rozvrhy předmětů v jednotlivých dnech. Domov mládeže i školní jídelna zůstávají v provozu i po 5. říjnu.

Zde si můžete prohlédnout Seznam maturitní četby pro třídy 4CR a 2N ve školním roce 2020/2021.

Zde si můžete stáhnout v případě potřeby čestné prohlášení o neexistenci příznaků virové choroby. Připomínáme, že další potřebné dokumenty, např. žádost o uvolnění z vyučování, školní řád apod. si můžete stáhnout v záložce Dokumenty ke stažení.

V souvislosti s koronavirem sledujte prosím stránky ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví.

Naši kominíci jsou první v republice! Josef Koudelka a Patrik Panoch zvítězili v IX. ročníku mistrovství ČR v oboru kominík. Třídenní soutěž s mezinárodní účastí je součástí Stavebního veletrhu Brno a je zařazena do přehlídky Zlaté české ručičky. Velké poděkování patří také jejich učiteli odborného výcviku Ing. Josefu Melčovi.

ISŠ Rakovník spolu s Domovem mládeže umožňuje žákům školy i žákům ubytovaným v Domově mládeže návštěvu rakovnického Aquaparku zdarma každé úterý od 19.45 do 20.45 hodin.

V záložce Informace k maturitám jsou vyvěšeny obsahy profilových maturitních zkoušek pro obory Cestovní ruch i Podnikání a nabídky nepovinných maturitních zkoušek pro tyto obory.

Integrovaná střední škola Rakovník přijme učitele či učitelku matematiky v kombinaci s výpočetní technikou, fyzikou nebo chemií. Více informací u zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování PhDr. Marie Cafourkové.

Pravé italské recepty získané na stáži v Itálii doplněné spoustou obrázků si můžete prohlédnout v této ITALSKÉ KUCHAŘCE.

O workshopu navazujícím na stáž našich studentů a učitelů v Itálii se můžete dočíst v záložce Erasmus+. Zde najdete slíbené recepty.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník