logo

Návrat do záložky Aktuality

1. A:

Český jazyk a literatura:

28. 5. Úkoly z mluvnice: Vypracujte dvě slohové práce – Životopis (pochopitelně svůj) a vypravování Můj nejhezčí prázdninový zážitek a zašlete na adresu musiilona@ post.cz.

28. 5. Úkoly z literatury: Jaké žánry převažovali v literatuře v době feudalismu?

5. 5. Literatura v pobělohorském období.

7. 4. Písně, balady, pohádky zaklínadla, pranostiky, přísloví, pořekadla, význam knížek tzv. lidového čtení.

29. 3. Prosím všechny žáky, aby mi poslali mail na adresu musiilona@ post.cz.

Vyhledejte si na internetu údaje k tématu Humanismus a renesance – zapište si několik poznámek o hlavních myšlenkách a několik českých i světových autorů.

Mgr. Ilona Musilová

Návrat k menu

Anglický jazyk:

16. 4. Nezapomeňte odevzdávat zadané úkoly. D/U od 14. dubna do 24. dubna:

 1. Vyplňte cvičení na opakovaní Unit 5 – 6 Revision Unit 5 – 6.
 2. Podívejte se na video https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/i-going-out
 3. Vyplňte cvičení ke shlédnutému videu z této přílohy. Pozor, cvičení 4 napište, nemalujte.

28. 3. D/U ke kontrole do 3. dubna 2020: Prosím nafoťte nebo naskenujte D/U ke kontrole a pošlete na můj e-mail natalia.zdobinska@gmail.com do 3. dubna 2020. D/U musí být čitelné a dobře nafocené. V případě nezaslání úkolu bude každý zvlášť hodnocen známkou 5. Pokud vám něco není jasné, prosím pište na můj e-mail.

 1. Slovíčka z textu Relaxing / At the tram stop –napsaná v sešitě.
 2. Tři otázky k textu Relaxing a odpovědi na ně (napsané v sešitě).
 3. Všechna cvičení ze stránky 42 – 44 ofotit z učebnice.
 4. Písemná práce How I relax napsaná v sešitě.

28. 3.D/U od 31. března 2020 do 10. dubna 2020:

 1. Přečíst text A student's life is easy – or is it? který najdete zde, na této příloze, vypište si neznámá slova do sešitu a pošlete ke kontrole.
 2. Ex. 1 a, b; Ex. 2 a, b – vyplňte a pošlete ke kontrole.

Prosím D/U pošlete na můj e-mail do 12. dubna 2020 ke kontrole. D/U musí být čitelné a dobře nafocené. V případě nezaslání úkolu bude každý zvlášť hodnocen známkou 5. Pokud vám něco není jasné, prosím pište na můj e-mail.

Unit 6:

 1. Text page 39 + page 40 – Relaxing / At the tram stop (Read, Translate) – číst a vědět, o čem je text, nová slova zapsat do sešitu, dále napište do sešitu otázky k textu Relaxing a odpovědi na ně.
 2. Grammar page 4 – 42 – samostudium, udělat všechna cvičení ze stránky 42 – 44.
 3. Písemná práce / Written work – How I relax – minimálně 60 slov, použijte následující informace:
  • – What do you do to relax? – Co děláte pro relaxovani?
  • – Where do you like to relax? – Kde rád relaxujete?
  • – When do you relax? – Kdy relaxujete?
  • – Why do you relax? – Proč relaxujete?
  • – What is the best relaxation for you? – Jaký je pro vás nejlepší odpočinek?

Natalia Zdobinska

Návrat k menu

Matematika:

28. 5. Prohlédněte si obsah videa a pokuste se řešit s autorkou představované rovnice.

14. 5. Podívejte se na řešené příklady přímé a nepřímé úměry v odkazu Trojčlenka, přímá a nepřímá úměrnost. Do školního sešitu si sami připravte úlohy na přímou a nepřímou úměru z praxe ve vašem oboru a vyřešte je.

28. 4. Podívejte se na uvedená videa a snažte se porozumět výkladu: www.youtube.com/watch?v=wZqvAxx7zhU a slovní úloze zde: https://www.youtube.com/watch?v=I_PnQxX6P3Y.

14. 4. Vypracujte si cvičení z příloh: příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4. Úlohu ze str. 117/cv. 11 mi pošlete v messengeru vyřešenou do pátku 17. dubna 2020 včetně, do 20.00 hodin.

30. 3. V odkazu http://www.vyukovematerialy.cz/matika/5/geometr/uvod.htm si projdi povrch a síť kvádru a krychle, zapiš do sešitu vzorce pro výpočet povrchu, vypočti řešené úlohy a také je zapiš, obě tělesa z papíru vymodeluj. Modely těles budou klasifikovány.

Zadané úkoly:

 1. Vypracujte si úlohu str.106/1, zadání najdete zde.
 2. Vypracujte si celou stranu 107, zadání najdete zde.
 3. Vypracujte si celou stranu 108, zadání najdete zde.
 4. Vypracujte si celou stranu 109, zadání najdete zde.
 5. Vypracujte si celou stranu 110, zadání najdete zde.
 6. Na straně 111 si vypracujte všechna cvičení po cv. 10. zadání najdete zde.

Práce je zadána na počet hodin, který odpovídá vašemu rozvrhu.

Cvičení se mnou můžete konzultovat. Vypracujte je do školních sešitů a předložte ke kontrole, až se uvidíme. Mám také messenger a můžete mi psát na mailovou adresu kupka.robert@seznam.cz. Děkuji, hodně zdaru a opatrujte se.

Mgr. Robert Kupka

Návrat k menu

Občanská nauka:

Napište referát i vlastní úvahu v rozsahu A4 na téma Multikulturní soužití. Po skončení mimořádné situace obě práce odevzdáte ve škole.

Mgr. Ilona Musilová

Návrat k menu

Ekologie:

7. 4. Vypracujte si referát na téma Škodlivost kouření – čím je nebezpečné kouření, jaké nebezpečné látky jsou v cigaretovém kouři, jaké nemoci se mohou vyskytovat u kuřáků. Tento referát zašlete na mailovou adresu robova.v@issrako.cz do konce dubna.

Vypracujte referáty a zašlete je do 31. března na mailovou adresu robova.v@issrako.cz:

 1. Znečištění ovzduší v ČR
 2. Znečištění povrchových a spodních vod v ČR

Ing. Věra Robová

Návrat k menu

Stavební stroje:

Zpracujte referát na téma Stroje na zemní práce (stavební bagry). Referát odevzdáte po návratu do školy, ale také jej zašlete na mailovou adresu kohout.iss@seznam.cz do 20. dubna 2020.

Ing. Hana Frančová

Návrat k menu

Nauka o materiálech – truhláři:

Vypracujte si seminární práci na téma Druhy dřevin. K této práci si prostudujte stránky https://www.ketyban.cz/typy-drevin-aneb-rozeznate-buk-od-dubu/ a http://www.simek-truhlarstvi.cz/popis-drevin.html. Seminární práci pošlete na mailovou adresu kohout.iss@seznam.cz do 20. dubna 2020. Na stejné mailové adrese se můžete ptát a konzultovat své práce.

Seminární práce by měla obsahovat úvodní stranu s názvem školy, jménem a příjmením autora, předmětem, ze kterého je vypracovávána, a názvem práce. Vlastní práce by měla být napsána svými slovy bez kopírování, (pokud byste chtěli něco do práce nakopírovat, musíte uvést na závěr zdroj, odkud jste čerpali), a měla by mít rozsah minimálně dvou stran A4. Do práce můžete použít grafy, obrázky, statistiky apod. Velikost písma by měla být 12 – 14. Práci je vhodné členit na odstavce.

Bohumil Kohout

Návrat k menu

Technologie – truhláři:

Samostudium témat: Ruční obrábění dřeva a Ruční nástroje na obrábění dřeva. Prostudujte si téma BOZP – ruční nářadí na stránce bozp – ruční nářadí. Vypracujte seminární práci na téma Konstrukční spoje. Využijte materiál na webu https://publi.cz/books/163/10.html. Seminární práci pošlete na mailovou adresu kohout.iss@seznam.cz do 20. dubna 2020. Na stejné mailové adrese se můžete ptát a konzultovat své práce.

Seminární práce by měla obsahovat úvodní stranu s názvem školy, jménem a příjmením autora, předmětem, ze kterého je vypracovávána, a názvem práce. Vlastní práce by měla být napsána svými slovy bez kopírování, (pokud byste chtěli něco do práce nakopírovat, musíte uvést na závěr zdroj, odkud jste čerpali), a měla by mít rozsah minimálně dvou stran A4. Do práce můžete použít grafy, obrázky, statistiky apod. Velikost písma by měla být 12 – 14. Práci je vhodné členit na odstavce.

Bohumil Kohout

Návrat k menu

Výrobní zařízení – truhláři:

Vypracujte si referát na téma Doprava a dopravní prostředky v dřevovýrobě. Prostudujte si k tomu https://slideplayer.cz/slide/3668444/. Referát pošlete na mailovou adresu kohout.iss@seznam.cz do 20. dubna 2020. Na stejné mailové adrese se můžete ptát a konzultovat své práce.

Referát by měl být napsán svými slovy bez kopírování, (pokud byste chtěli něco do něj nakopírovat, musíte uvést na závěr zdroj, odkud jste čerpali), a měl by mít rozsah minimálně jedné strany A4. Do referátu můžete vložit grafy, obrázky, statistiky apod. Velikost písma by měla být 12 – 14. Referát je vhodné členit na odstavce.

Bohumil Kohout

Návrat k menu

Odborné kreslení:

Narýsujte – nárys, půdorys, bokorys – a okótujte tvárnici ytong v měřítku 1 : 10. Rozměry tvárnice jsou: d. 600 mm, v. 250 mm, š. 150 mm. Vypracovaný rys ofoťte a pošlete na mailovou adresu kohout.iss@seznam.cz do 20. dubna 2020. Na stejné mailové adrese se můžete ptát a konzultovat své práce. Originál práce předložíte po návratu ve škole.

Bohumil Kohout

Návrat k menu

Technologie – zedníci:

Prostudujte si materiál Kamenné zdivo a zpracujte na téma Kamenné zdivo referát, který odevzdáte po návratu do školy.

Ing. Hana Frančová

Návrat k menu

Fyzika:

28. 5. Aby byl váš přehled o učivu fyziky úplný, prostudujte si další základní poznatky:

14. 5. Prostudujte si základní poznatky:

28. 4. Prostudujte si další důležité základní pojmy z fyziky – na této příloze.

20. 4. Prostudujte si další důležité základní pojmy z fyziky na této příloze.

16. 4. Prostudujte si základní pojmy z fyziky na příloze 1 a příloze 2.

Mgr. et Ing. Jaroslav Krob

Návrat k menu

Odborný výcvik – zedníci:

19. 4. Nezapomínejte na facebookový profil https://www.facebook.com/Zedn%C3%ADci-IS%C5%A0-Rakovnik-1754876321400819/, kde najdete pokyny od učitele odborného výcviku, užitečné odkazy a mnoho zajímavého.

Emil Hanych

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník