logo

Prostřednictvím této prezentace se můžete rychle seznámit s naší školou.

Na základě Opatření obecné povahy č. j. MŠMT – 43073\2020–3 ze dne 5. 1. 2021 podle výroku IVb) rozhodl ředitel školy o nekonání přijímacích zkoušek. Uchazeči budou přijati na základě podané přihlášky. Seznamy žáků přijatých ke studiu v maturitních i učebních oborech budou zveřejněny 19. května. Pořadí bude určeno podle studijních průměrů uvedených na přihláškách.

Zde se můžete seznámit s kritérii pro přijetí do čtyřletého studijního oboru Cestovní ruch a stravovací služby, dále s kritérii pro přijetí do dvouletého nástavbového studia a s kritérii pro přijetí do učebních oborů kuchař, kuchařka – čísník, servírka, kominík, truhlář, zedník.

Mgr. Karel Mencl v. r., ředitel školy

Zde si můžete stáhnout přihlášku ke studiu na střední škole, denní forma vzdělávání a přihlášku ke studiu nástavbového studia na střední škole.

Učni učebních oborů zedník a kominík mohou získat krajské stipendium. Jeho získání je podmíněno pouze řádnou docházkou do školy a velmi dobrým chováním. Toto stipendium měsíčně činí v prvním ročníku 300 Kč, ve druhém ročníku 400 Kč a ve třetím ročníku 500 Kč.

Podaří–li se učňům učebních oborů zedník a kominík dosáhnout vyznamenání, je jim navíc z krajského stipendia v každém pololetí, kdy tohoto vyznamenání dosáhli, vyplacena jednorázová odměna v prvním ročníku 1000 Kč, ve druhém ročníku 2000 Kč a ve třetím ročníku 3000 Kč.

Dále jsou učni všech učebních oborů finančně odměňováni za produktivní práci na zakázkách, výše těchto odměn závisí na druhu a množství odvedené práce.

Více si o učebních a studijních oborech, které vás zajímají, přečtěte v jednotlivých záložkách. Dostanete se k nim pomocí nabídky v horní části stránky.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník